วิสัยทัศน์ อบต.บ้านเหล่า ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจของตำบล คมนาคมสะดวกปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุดเสียหาย บริเวณอาคารสถานที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2561 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2561 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2561 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๒ สายทาง -สายที่ ๑ จุดเริ่มต้นบ้านนายพนม เหล่าใหญ่ จุดสิ้นสุดบ้านนายพิตร สุดแดน-สายที่ ๒ จุดเริ่มต้นบ้านนายสนิท มณีกาศ จุดสิ้นสุดบ้านนายชัยชนะ สายตรงหมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านเหล่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ต.ค. 2561 ]จ้างซ่อมสร้างผิวจราจร ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐.๐๐ ม.หนา ๐.๒๐ ม. หรือมี พ.ท.ไม่น้อยกว่า ๔๐ ตร.ม. พร้อมกำแพง คสล. กันน้ำกัดเซาะที่ปลายท่อระบายน้ำชนิดกลม จุดเริ่มต้นบริเวณถนนทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ต.ค. 2561 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มต้นบ้านนายอร่าม สายยืด จุดสิ้นสุดบ้านนายนิยม เสียงดัง สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ต.ค. 2561 ]จ้างก่อสร้างรั้วภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ขนาดสูง ๑.๔๐ เมตร ยาว ๑๐๘.๐๐ เมตร พร้อมประตู ๑ จุด หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ต.ค. 2561 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๕๑.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๕ ตามแบบ อบต.บ้านเหล่า กำหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ต.ค. 2561 ]เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สี-ขาวดำ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2561 ]ซื้อหนังสือพิมพ์ ดังนี้๑.หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จำนวน ๓,๒๘๕ ฉบับ๒.หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ จำนวน ๓,๒๘๕ ฉบับ๓.หนังสือพิมพ์เสียงแพร่ จำนวน ๓๖๐ ฉบับ๔.หนังสือพิมพ์แพร่ข่าว จำนวน ๓๖ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2561 ]

  (1)     2      3      4      5