หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 วิสัยทัศน์ อบต.บ้านเหล่า ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจของตำบล คมนาคมสะดวกปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)การจัดการขยะของตำบลบ้านเหล่า  
 

วันที่  7  มกราคม  2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ได้จัดทำพิธีบันทึกข้อตกลง(MOU) การบริหารจัดการขยะในพื้นที่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ได้ตระหนักและให้ความสำคัญเกี่ยวกับการใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพที่ดีของพี่น้องประชาชนชาวอำเภอสูงเม่น การลดมลพิษสิ่งแวดล้อมจากโฟมถุงพลาสติก เศษอาหารที่เหลือทิ้ง  เพื่อให้การดำเนินการของอำเภอสูงเม่น เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม เป็นไปตามแผนปฏิทิน/แผนงานการดำเนินนโยบาย “จังหวัดแพร่ปลอดภาชนะโฟมลดใช้ถุงพลาสติก จัดการขยะเปียกอย่างเหมาะสม (แพร่นิเวศน์)” ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมาย ภายในเดือนกันยายน 2562   โดยให้ทุกส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนในเขตอำเภอสูงเม่นร่วมดำเนินการรณรงค์ ส่งเสริมสนับสนุนปฏิบัติการ ดังนี้
1. ปฏิเสธการใช้ภาชนะจากโฟมบรรจุอาหาร แล้วหันมาบริโภคอาหารที่บรรจุในภาชนะทดแทนโฟมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ฯลฯ
2. ลดการใช้ถุงพลาสติกโดยการใช้ปิ่นโตใส่อาหาร  ใช้ถุงผ้า ฯลฯ
3. คัดแยกขยะ จัดการขยะเปียกหรือขยะอินทรีย์จากครัวเรือน โดยการใช้ถังดำ เสวียนหรือนำไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม ฯลฯ
โดยให้ทุกภาคส่วนนำกรอบการขอความร่วมมือดังกล่าว ไปดำเนินการรณรงค์กำหนดรูปแบบวิธีการ กลยุทธ์เพื่อขยายผลและพิจารณาจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมชัดเจนกับหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล หรือภาคีเครือข่าย

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ม.ค. 2562 เวลา 15.03 น. โดย คุณ ไพโรจน์ กองคำ

ผู้เข้าชม 42 ท่าน