วิสัยทัศน์ อบต.บ้านเหล่า ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจของตำบล คมนาคมสะดวกปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการหมู่บ้านนำร่องต้นแบบ ลดละเลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร บ้านเหล่าเหนือ หมู่ 1  
 

วันที่  5  มีนาคม 2562  คณะอสม.บ้านเหล่าเหนือ หมู่ 1 ตำบลบ้านเหล่า จัดทำโครงการหมู่บ้านนำร่องต้นแบบ ลด ละเลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร ตามนโยบายจังหวัดแพร่ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  ได้ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงกับทุกภาคส่วนร่วมรณรงค์ให้เป็น “จังหวัดแพร่ปลอดภาชนะโฟม ลดใช้ถุงพลาสติก จัดการขยะเปียกอย่างเหมาะสม (แพร่นิเวศน์)” เพื่อให้สอดคล้องกับเป็นเมืองต้นแบบสุขภาวะในผู้สูงวัย (Health Aging Smart Cities) มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 84 คน

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 มี.ค. 2562 เวลา 15.19 น. โดย คุณ ไพโรจน์ กองคำ

ผู้เข้าชม 14 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย