วิสัยทัศน์ อบต.บ้านเหล่า ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจของตำบล คมนาคมสะดวกปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ  
 

วันที่ 26 กุมภาพันธ์  2562 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านเหล่าได้จัดทำโครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ซึ่งมีผู้สูงอายุเข้าร่วมดครงการจำนวน 50 คน ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชฃีพผู้สูงอายุตำบลบ้านเหล่า ทั้งนี้ได้รับการสนับวิทยากรผู้มีความรู้ด้านสุขภาพจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่า คุณหมลลิตา ศิลาแก้ว พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และเป็นผู้จัดการระบบการดูแลผู้สูงงอายุระยะยาว Long Term Care ของตำบลบ้านเหล่า ทั้งนี้กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งซึ่งสนับสนุนนโยบายจังหวัดแพร่ เมืองนำร่องต้นแบบสุขภาวะในผู้สูงวัย ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 มี.ค. 2562 เวลา 16.06 น. โดย คุณ ไพโรจน์ กองคำ

ผู้เข้าชม 17 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย