วิสัยทัศน์ อบต.บ้านเหล่า ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจของตำบล คมนาคมสะดวกปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”
 
 
  
 
 
 
 
 
  โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง
 
  สนับสนุนการทำกิจกรรมและส่งเสริมความรู้ให้แก่เยาวชน
    ประชาชน เพื่อการมีส่วนร่วมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส คนชรา คนพิการ
    ครอบครัวยากจน ผู้ป่วยเอดส์ และครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์
 
  ประปาหมู่บ้าน อบต.บ้านเหล่า  พัฒนาและจัดให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ
  พัฒนาปรับปรุงระบบประปาให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ใน
    การผลิตและบริการประชาชน
 
  การคมนาคมภายในตำบลบ้านเหล่า
   จัดสร้างและปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ
    รางระบายน้ำ ฯลฯ ให้มีสภาพดี สามารถสัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย
  พัฒนาระบบไฟฟ้าและการจราจรให้มีความสะดวกปลอดภัย