วิสัยทัศน์ อบต.บ้านเหล่า ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจของตำบล คมนาคมสะดวกปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”
 
 
  
 
 
 
 
 
  ทิวเขา และทุ่งเกษตรกรรมในตำบล
   สร้างจิตสำนึกและความภูมิใจในการร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟู
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
  ปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 
  การตัดผักกาดในฤดูเก็บเกี่ยว  ส่งเสริมการผลิตและลดต้นทุนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยี
    ทางการเกษตร
  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในแนวทาง
    เศรษฐกิจพอเพียง
 
  สถานีอนามัยตำบลบ้านเหล่า
 
  ส่งเสริมการสร้างสุขภาพดีถ้วนหน้า และควบคุมป้องกันโรคติดต่อ
    โรคระบาด
  ส่งเสริมการกีฬา และจัดให้มีสถานที่ วัสดุ-อุปกรณ์สำหรับออกกำลังกาย
    และเล่นกีฬา