วิสัยทัศน์ อบต.บ้านเหล่า ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจของตำบล คมนาคมสะดวกปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”
 
 
  
 
 
 
 
 
  วัดสิทธิวิมล อ.สูงเม่น จ.แพร่
   ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์และบำรุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม
    ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ส่งเสริมพัฒนาให้ประชาชนและบุคลากรของท้องถิ่นให้มี
    ความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมคำสั่งสอนและนำไปปฏิบัติเผย
    แพร่อย่างถูกต้องเหมาะสม
 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำฮอก  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐาน
  จัดให้มีและพัฒนาเทคโนโลยีระบบข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ
 
  ที่ทำการตำรวจตำบลบ้านเหล่า
 
  พัฒนาระบบการประสานงานป้องกันแก้ไขและบรรเทา
    สาธารณภัย รวมทั้งบูรณาการแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย