วิสัยทัศน์ อบต.บ้านเหล่า ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจของตำบล คมนาคมสะดวกปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”
 
 
  
 
 
 
 
 
  พนักงาน,สมาชิกสภา,ผู้บริหาร
   พัฒนาบุคลากรของท้องถิ่นให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติ
    หน้าที่ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

  พัฒนาอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน มีความสะอาดสวยงาม
  จัดหาและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ-อุปกรณ์ให้ เพียงพอ
    และทันสมัย